MOC Channel

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2561" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม The Horizon โรงแรม Welcome World Beach Resort%Spa พัทยา จ.ชลบุรี สามารถรับชมได้ที่ Channal Live1